caenfrdees

Situació Urbanística Actual

Quina és la situació urbanística actual?

Des de 1995 que s’han iniciat diferents processos a les urbanització, cap d’ells ha finalitzat completament.

Totes les urbanitzacions d’Olivella, amb excepció de nucli antic i part de Can Milà, tenen alguna mancança urbanística. És a dir, el 96% de les finques d’Olivella no compleixen les condicions de la llei d’urbanisme per a ser considerades solar. Condició prèvia i necessària per a poder obtenir qualsevol llicència per a construir nous edificis.

Quan un terreny (parcel·la , finca..) es considerat solar per la Llei d’urbanisme

Per tenir condició de solar, un terreny (parcel.la., finca...) ha d’estar situada en àmbits urbanístics que continguin tots els serveis urbanístics bàsics.
Quins son els serveis urbanístics bàsics

Són serveis urbanístics bàsics les xarxes d’abastament d’aigua, de sanejament, de pavimentació de les calçades i voreres, l’enllumenat públic i la dotació d’una xarxa de subministrament d'energia elèctrica.

Quina legislació urbanística ens afecta?

Les més importants son:

Autonòmiques:
•    Llei de Urbanisme (DL 1/2010 del 3 de agosto).
•    Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, del 18 de juliol).
•    Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (Decret 64/2014 del 13 de maig).

Estatals:
•    Ley de Suelo y rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, del 30 de octubre).
•    Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo (RD 1492/2011, del 24 de octubre).
•    Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (RD 1093/1997, del 4 de julio).

Municipals:
•    Normes Subsidiàries del Planeamiento (4 de marzo de 1992 y 26 de julio de 2006).

Què es pot fer per solucionar-ho?

La solució d’aquesta problemàtica només pot passar per l’aprovació definitiva d’un NOU PLANEJAMENT MUNICIPAL, solvent i que defineixi clarament les regles.  Per aquest motiu, per tal de fer un bon POUM, ajustat a les necessitats, l’Ajuntament hem encarregat a geòlegs, advocats, enginyers i arquitectes, una seguit de documents que analitzin la situació actual i ens facin les millors propostes per dibuixar les solucions de futur.

Quins passos s’estan fent en relació a aquesta problemàtica
-    S’ha fet un informe amb el recull de les dades i dates més rellevants, de tots els expedients urbanístics/administratius tramitats durant els últims anys a l’Ajuntament.
-    S’han redactat un parell d’informes per l’empresa “NUCLI ADVOCATS SLP” per determinar la legalitat de les llicències d’obres.
-    S’ha redactat un primer informe per part de l’empresa “GEOMODEL SL”, respecte a determinació de la “viabilitat d’eliminar les aigües residuals de les urbanitzacions mitjançant depuradores individuals”.
-    Aquest any s’ha encarregat un nou dictamen a l’empresa “GEOMODEL SL”, respecte a determinar “l’estudi hidrogeològic de la contaminació de les aigües subterrànies i la seva relació amb les depuradores individuals de les urbanitzacions”.

Conjuntament amb la Diputació de Barcelona s’han redactat els següents estudis:
-    S’ha redactat un “Pla Director d’equipaments públics i col·lectius” amb l’objectiu de conèixer les necessitat d’Olivella pels propers 10 anys.
-    S’ha redactat un estudi de les problemàtiques de les residencies en els sectors de baixa densitat.
-    Estudi “Detecció i intervenció en l'habitatge buit” al municipi d’Olivella (conjuntament amb d’altres 10 municipis de la província de Barcelona.)
-    S’ha encomanat a l’empresa TRIADE SERVEIS CULTURAL, la redacció de l’inventari de patrimoni cultural del municipi d’Olivella.

Conjuntament amb la Mancomunitat Penedès-Garraf s’està redactat el projecte de portada d’aigua potable als nuclis del Casc Antic, Can Grau i la Plana Novella.

Per últim, el passat més d’abril s’ha encarregat, a l’empresa ROSAUD COSTA DURAN SLP, la redacció d’una auditoria urbanística del municipi d’Olivella amb l’objectiu final de proposar les directrius estratègiques bàsiques que haurà de contenir el nou POUM per tal de intentar aconseguir l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Quin es el calendari previst?

L’auditoria urbanística estarà disponible el mes de setembre (s’ha variat recentment el termini d’execució del contracte), amb la voluntat de donar-ne trasllat a la UTE PONS JULIAN INDRET per tal de que al llarg de l’estiu i la tardor ens redactin el nou document del POUM.

Esperem poder aprovar inicialment el nou document de POUM abans de finalitzar l’any. De manera de que al llarg dels primers mesos de l’any 2018 es pugui fer l’exposició publica. Moment en el que es recaptaran les al·legacions i els corresponents informes sectorials (ACA, medi ambient, patrimoni, etc…)

Al segon semestre del 2018 hauríem d’haver donat resposta a totes les al·legacions que es puguin haver presentat, de manera que abans de que es finalitzi l’any 2018 haguem pogut aconseguir l’informe favorable del Departament de Territori i sostenibilitat necessària per que l’Ajuntament pugui fer l’aprovació provisional.

De tal manera que el document un cop estigui el màxim de consensuat amb la Comissió Territorial d’Urbanisme i l’aprovació definitiva del POUM es pugui fer al llarg del primer semestre del 2019.

Data a partir de la qual, des de l’Ajuntament puguem tornar a donar alguna nova llicència d’obres.

Es poden fer construccions auxiliars?

En relació amb les construccions auxiliars, l’article 96 de les normes subsidiàries de planejament estableix que s’entenen per tals les “edificacions o cossos d’edificació al servei dels edificis principals amb destí a porteria, garatge particular, dipòsit d’eines de jardineria, maquinària de piscina, vestuari, safareig, rebost, etc”. S’entén implícit la construcció de piscines. Cal advertir que per a cada urbanització les normes subsidiàries estableix paràmetres específics en algunes claus urbanístiques.

En tot cas, s’ha de demanar llicència municipal i per a qualsevol dubte adreceu-vos al departament d’urbanisme de l’Ajuntament.

 

Última modificació: 17/7/2017

Departament d'Urbanisme
Més informació sobre Urbanisme

Log in