caenfrdees

Controls d'aigua

Controls de l'aigua

Informació dels controls d'aigua del municipi d'Olivella

Per comprovar la qualitat de l'aigua subministrada al municipi, l’empresa subministradora SOREA  realitza anàlisis de l'aigua segons el que s’estableix a la legislació vigent. El número i tipus d’anàlisis venen determinats pel volum d’aigua subministrada i pel tipus d’instal·lació.

A Olivella es realitzen les anàlisis següents:

  • Anàlisis de control. Tenen l’objectiu de valorar la qualitat organolèptica i microbiològica de l'aigua i l'eficàcia del tractament. S’analitzen entre 10 i 13 paràmetres en laboratori
  • Anàlisis completes. Tenen l’objectiu de valorar totes les característiques físico-químiques i microbiològiques de l’aigua. S’analitzen més de 60 compostos en laboratori.
  • Determinació de desinfectant residual: és la determinació diària del desinfectant residual (clor); permet comprovar que la desinfecció ha estat correctament realitzada.
  • Exàmens organolèptics: permet valorar les característiques organolèptiques de l’aigua mitjançant una determinació de l’olor, gust, color i terbolesa.

A més de les anàlisis anteriors i complementàriament al que està establert a la legislació, a Olivella es realitzen anàlisis de seguiment de diferents paràmetres en diferents punts de l’abastament. El tipus i freqüència d’aquests controls complementaris queda detallat al pla de mostreig i es pot resumir en:

  • Seguiment setmanal de la qualitat del pou que subministra aigua a la urbanització
  • Seguiment setmanal de la qualitat de l’aigua de sortida de dipòsit
  • Seguiment diari de la qualitat de l’aigua de xarxa

Les anàlisis de control, les anàlisis completes i altres determinacions complementàries són anàlisis realitzades en laboratori. Aquests laboratoris tenen implantat un sistema d'assegurament de la qualitat, i una entitat externa de control de qualitat els audita i valora la qualitat d'aquests assajos. La resta d’anàlisis es realitzen “in situ” mitjançant aparells verificats per garantir la mesura.

L’autoritat sanitària realitza periòdicament inspeccions dels sistemes d’abastament per valorar i garantir el compliment de la legislació i la protecció dels consumidors. Dins d’aquesta activitat verifica el compliment del número d’anàlisis a l’aigua de consum, els resultats obtinguts i determina les mesures de protecció dels consumidors que consideri en funció dels resultats de la inspecció.

Observacions en referència a les analítiques del Pou Vell de la urbanització Plana Novella:

L’aigua del Pou Vell és un aigua que es salinitza degut a que el pou capta aigües pròximes al litoral això comporta que l’aigua tingui concentració de clorurs no que pateixi cap contaminació. Aquesta aigua és qualificarà d’aigua no apte pel consum en el cas que superi el llindar de 800 mg/L. de clorurs i de 650 mg./L. de sodi. Per més informació

Documentació:

Pla de mostreig analític 2017
Autocontrol municipi Olivella 2017
Autocontrol Plana Novella 2017

Consultar les Analítiques AQUI

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.