caenfrdees

Noticies

Ordre del dia del Ple Extraordinari 15.05.2018

Ordre del dia

1.- Projecte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del municipi d’Olivella (Exp. núm. 2378-0474/2018).

2.- Aprovació de l’expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del municipi d’Olivella.

 

 

Log in