caenfrdees

Noticies

Ple ordinari 27 de novembre

Lloc: La Crivellera

Dia: Dimarts, 27 de novembre de 2018

Hora: 19:00

 

Ordre del dia:

 1.  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 30 d’octubre de 2018
 1. Informacions de l’Alcaldia.

DICTÀMENS

 1. Calendari per a l’any 2019 de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
 1. Calendari per al primer quadrimestre de l’any 2019 de les sessions ordinàries del Ple municipal i de la Comissió Informativa permanent.
 1. Verificació del text refós del Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions d’Olivella
 1. Desestimació de les al·legacions formulades contra l’acord del Ple d’aprovació definitiva del projecte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del municipi d’Olivella
 1. Modificació de l’article 7 i l’Annex I relatiu a la jornada laboral de l’Addenda del Conveni Col·lectiu dels Treballadors laborals i el Pacte de Condicions de Treball del Personal Funcionari de l'Ajuntament d’Olivella i del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral i el Pacte de Condicions de Treball del Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Olivella i aprovació del complement del cent per cent de les retribucions per incapacitat temporal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Olivella.
 1. Modificació de crèdit núm. 020/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (distribució del superàvit 2017).
 1. Modificació de crèdit núm. 021/2018 en la modalitat de transferència de crèdit.
 1. Modificació de crèdit núm. 022/2018 en la modalitat de suplement de crèdit (liquidació definitiva del cost real de l’explotació de la deixalleria de l’any 2017).

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 1. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta
 1. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple..
 1. Precs i preguntes.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.