caenfrdees

Noticies

Licitació del servei del Bar del Ganxo

L’anunci i Plec de prescripcions administratives per a la concessió del servei del Bar del Ganxo han estat publicats avui a l’apartat Perfil del Contractant d’aquesta pàgina web, i es poden consultar en aquest enllaç.

La presentació de documentació es pot fer tant electrònicament, mitjançant l’enllaç de dalt, com presencialment.

Les persones físiques interessades han de conèixer les prescripcions administratives. Alguns dels punts destacats són els següents:

“7. REQUISITS DELS LICITADORS

Poden presentar sol·licituds per ésser titular de la llicència les persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les circumstàncies que assenyala l’article 94 de la Llei 33/2013, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, amb remissió a la normativa de contractes del sector públic (LPAP). L’activitat de les persones participants ha de tenir relació directe amb l’objecte de l’autorització, segons resulti dels estatuts, escriptura fundacional, alta al cens d’activitats empresarials o altre document acreditatiu.

  1. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ.

La forma d’adjudicació de l’autorització de l’ús del domini per a l’explotació del servei és el procediment obert, en el qual tota persona interessada pot presentar una proposició, i resta exclosa tota negociació dels termes del contracte.

Per a la valoració de les proposicions, s’ha d’actuar de conformitat amb l’article 96.5 LPAP, segons el qual per a decidir sobre l’atorgament de les autoritzacions s’atén al major interès i utilitat pública de la utilització o aprofitament ofert, que es valoraren en funció dels criteris especificats en el present plec de condicions.

  1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

9.1. Forma en què han de presentar-se les proposicions.

Les proposicions s’han de presentar mitjançant els model normalitzats adjuntats en l’annex 1 i 2.   

9.2. Les sol·licituds es poden presentar, d’acord amb el model normalitzat adjunt a través dels següents mitjans:

  1. a) Telemàticament: a través del perfil del contractant municipal.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/olivella

  1. b) Presencialment: a través a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

També es pot presentar en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques –LPACAP- (Llei 39/2015, d'1 de octubre).

9.3. L’últim dia per presentar la sol·licitud s’indica en el perfil del contractant de l’Ajuntament.

9.4. La presentació de proposicions suposa el coneixement i l’acceptació incondicional, en la seva totalitat, i sense cap excepció, del present Plec de clàusules.”

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.