caenfrdees

Noticies

Ple extraordinari 2 d'abril

Lloc:     La Crivellera

Dia:      Dimarts, 2 d’abril de 2019

Hora:    19:00

Caràcter: Extraordinari

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 26 de febrer de 2019 .
  2. Informacions de l’Alcaldia.

  

DICTÀMENS

  1. Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del dia 28 d’abril de 2019.
  2. Conveni col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la recollida i tractament d’escombraries dins l’àmbit del Parc del Garraf 2018-2021.
  3. Delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació del preu públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals.
  4. Conveni urbanístic per a l’execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 177/2007, de 23 de febrer, sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Las Colinas.
  5. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 220/2019, d’11 de març, relativa a les potestats que l’Ajuntament pot exercir en la Junta de compensació de la urbanització Las Colinas, en liquidació.

  

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

  1. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
  2. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.
  3. Precs i preguntes.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.