caenfrdees

Noticies

Ple ordinari 26 de novembre 2019

Per Decret d'Alcaldia de data 21 de novembre es convoca el ple ordinari del mes de novembre

Lloc:     La Crivellera

Dia:      Dimarts, 26 de novembre de 2019

Hora:    19:00

Caràcter: ordinari

Ordre del dia:

  

 1. 1. Aprovació, si escau, de l’acta del ple extraordinari de data 22 d’octubre de 2019 . . . . . . . . . . .
 2. Informacions de l’Alcaldia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DICTÀMENS

 1. Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català de desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA S.L.U. (exp. 1424-1430/2019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Calendari de les sessions de les Juntes de Govern Local per a l’any 2020. (exp. 1046-1435/2019). . . . .
 3. Projecte d’obres d’enderroc del dipòsit Ramírez al terme municipal d’Olivella. (exp. 2378-1237/2019)
 4. Projecte d’obres d’enderroc del dipòsit d’abastament d’aigua potable Rocallisa Vell. (exp. 2378-1236/2019)
 5. Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola El Morsell i a l’edifici de la Crivellera. (exp. 2461-1273/2019)
 6. Donar compte de l’aprovació per la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2019 del Pla director de la xarxa d’aigua potable del municipi d’Olivella, redactat per SOMENGINY S.L. (exp. 2487-1240/2019).
 7. Increment retribucions bàsiques i complement específic del personal al servei de la Corporació per a l’any 2019. (documentació pendent).

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 1. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa . . . . . . .
 2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple
 3. Precs i preguntes.

Nota: El Pla director de la xarxa d’aigua potable del municipi d’Olivella, el poden trobar a la pàgina web de l'ajuntament a l'apartat de govern obert i transparència.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.