caenfrdees

Tràmits i gestions

Catàleg de tràmits
 
El Catàleg de tràmits de l’Ajuntament d’Olivella és la guia de tots els tràmits que pot fer la ciutadania, les entitats, les associacions i les empreses, on trobareu la informació sobre els requisits, terminis i documentació que cal presentar.
 
També podreu descarregar la instància de cada tràmit o realitzar la tramitació amb certificat electrònic, a través del e-Tram, segons el tràmit escollit, les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana.

ORGANITZACIÓ I SERVEIS CENTRALS

T-001-OSC Instància genèrica
T-002-OSC Queixes, suggeriments i propostes
T-003-OSC Bústia Alcaldia
T-004-OSC Sol.licitud d'accés a la informació pública
T-005-OSC Exercici del dret a cancel.lació
T-006-OSC Exercici del dret d'oposició
T-007-OSC Exercici del dret de rectificació
T-008-OSC Exercici del dret d'accés

MEDI AMBIENT

T-009-MA Autorització de tala de pins de parcel.les edificades
T-010-MA Comunicació de neteja de parcel.la no edificada
T-011-MA Cens d'animals de companyia
T-012-MA Llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos
T-013-MA Comunicacions de cremes agrícoles
T-014-MA Recollida de mobles i trastos vells al carrer

SERVEIS A LES PERSONES

T-015-SS Sol.licitud de cita amb Serveis Socials
T-016-SS Sol.licitud d'altres serveis a les persones
T-019-SS Sol.licitud carnet transport majors de 65 anys, pensionistes i persones amb grau de discapacitat
T-020-SS Sol.licitud de tarjeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
T-063-SS Sol.licitud ajuts socials
T-064-SS Sol.licitud accés al programa de gimnàstica correctiva

HISENDA

T-021-HIS Fraccionament Tributs
T-022-HIS Ajornament Tributs
T-023-HIS Modificació Dades Fiscals
T-024-HIS Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
T-025-HIS Certificat de pagament de Tributs Municipals
T-026-HIS Sol.licitud d'Ingresos Indeguts
T-027-HIS Sol.licitud bonificació de l'IVTM per vehicles de + 25 anys
T-028-HIS Sol.licitud exempció de IVTM per minusvalidesa
T-029-HIS Declaració de IIVTNU (Plusvàlua)
T-030-HIS Modificació de dades del permís de circulació i permís de conducció (Finestreta única)
T-031-HIS Sol.licitud bonificació Taxa del servei de recollida d'Escombraries
T-032-HIS Sol.licitud bonificació Impost de Béns Immobles
T-033-HIS Lliurament d'Abonarés
T-034-HIS Sol.licitud bonificació de IVTM per vehicles en funció classe de carburant i vehicles elèctrics o bimodals
T-058-HIS Sol.licitud de la utilització privada d’una bústia per correspondència particular a la Urbanització Plana Novella

PADRÓ D'HABITANTS

AVÍS EXPEDICIÓ VOLANTS I CERTIFICATS COL.LECTIUS D’EMPADRONAMENT
Recordem que per a l’expedició de certificacions i volants de la totalitat de persones inscrites en un mateix domicili, s’haurà de disposar del consentiment dels interessats per a la cessió de les seves dades padronals, per tant caldrà aportar autorització escrita. En cas contrari, al certificat o volant només hi constarà el nombre de persones empadronades al domicili.

T-035-OSC Alta Padró d'Habitants per Canvi Residència
T-036-OSC Alta Padró d'Habitants per Omissió
T-037-OSC Canvi de Domicili al Padró d'Habitants
T-038-OSC Alta al Padró d'Habitants per Naixement
T-039-OSC Renovació de la Inscripció Padronal
T-040-OSC Confirmació de la Continuïtat de Residència
T-041-OSC Sol·licitud de Baixa del Padró Municipal d'Habitants
T-042-OSC Sol·licitud de Baixa del Padró Municipal d'Habitants per Defunció
T-043-OSC Sol·licitud de Certificat d'Empadronament
T-044-OSC Sol·licitud de Volant d'Empadronament

INICIATIVES ECONÒMIQUES

image001image002

T-045-IE Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (Annex III)
T-046-IE Comunicació Prèvia d'Obertura
T-047-IE Comunicació Prèvia de Modificació No Substancial d'una Activitat amb Efectes Sobre les Persones o el Medi Ambient
T-048-IE Declaració Responsable d'Obertura
T-049-IE Declaració Responsable en Materia de Salut Alimentària
T-050-IE Sol.licitud Informe Previ en Matèria d'Incendis
T-051-IE Comunicació de Canvi de Titularitat Activitat
T-052-IE Denúncia per excés de soroll
T-053-IE Llicència Ambiental (Annex II)
T_065_IE Model Comunicació prèvia HUT

GOVERNACIÓ

T-062-GOV  Fitxa Sol.licitud autorització tinença i ús de armes aire comprimit, airsoft i paintball

LLICÈNCIA D’OBRES I DISCIPLINA URANÍSTICA

T_054-1_LLOB Model Autorització Representant
T_054-1_LLOB Model Certificat coincidència suport paper i digital
T_054-1_LLOB Model Declaració responsable habilitació professional
T_054-1_LLOB Model Delcaració conformitat normativa urbanística
T_054-1_LLOB Model Delcaració responsable gestió residus
T_054-1_LLOB Model Garanties obres
T_054-1_LLOB Model Liquidació ICIO i Taxes de llicències i comunicacions prèvies d’obres
T_054-1_LLOB Model llicència urbanística
T_054-2_LLOB Model comunicació prèvia d’obres
T_054-3_LLOB Model pròrroga d’obres
T_054-4_LLOB Model declaració conformitat transmissió
T_054-4_LLOB Model transmissió llicències obres
T_055_LLOB Model devolució garanties

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.