caenfrdees

1.4. GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA

1.4. GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA

Fomentar el debat públic per a la participació ciutadana expressat en un llenguatge respectuós i educat, però plural i enriquidor com a reflex de la pluralitat social del municipi i del món actual.

Informar d’una manera transparent, veraç i plural, donant compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques expressades en les urnes.

Millorar la imatge exterior de l'Ajuntament amb altres institucions com el Consell Comarcal del Garraf, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i les diferents institucions estatals i europees.

Treballar per la millora de les condicions de feina de les persones que treballen a l’administració local, creant un organigrama que permeti una millor gestió transversal, amb els mitjans públics dels recursos humans i tècnics necessaris, per a millorar la potestat auto organitzativa.

Millorar la capacitat d’inversió amb una gestió eficient de la despesa pública, aplicant dels criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per assolir l’objectiu de dèficit zero amb unes finances sanejades.

ACCIONS

Fomentar la participació ciutadana

DESCRIPCIÓ

Fomentar el debat públic per a la participació ciutadana expressat en un llenguatge respectuós i educat, però plural i enriquidor com a reflex de la pluralitat social del municipi i del món actual.

ACTIVITATS

A.1  AUDIÈNCIA PÚBLICA  29/12/2015 - Situació Urbanística –
Explicació de la situació urbanística que és una de les prioritats de l’acció del govern.  Els temes van ser:  la suspensió de llicències;  l’aprovació inicial del POUM ha quedat obsolet i no s’han resolt les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del 2012;  la nova redacció del POUM per endreçar les eines de gestió urbanística del municipi,  per garantir la seguretat jurídica dels veïns i veïnes respecte a les seves propietats, per donar resposta als dèficits dels serveis  i garantir econòmicament la sostenibilitat futura del municipi.

A.2  AUDIÈNCIA PÚBLICA  23/05/2016 - Memòria Actuacions Mossos d’Esquadra –
Presentació de la memòria d’actuacions de Mossos d’Esquadra i agents  municipals del darrer any amb l’assistència de la inspectora en cap de l’Àrea Bàsica Policial del Garraf dels Mossos d’Esquadra, Rosa Gubianes.
Es va destacar la normalitat de les actuacions dutes a terme en el municipi. El nombre de delictes que es produeixen a Olivella està al mateix nivell que els que es produeixen a la resta de la comarca. Es destaca la bona coordinació del cos de Mossos d’Esquadra i els Agents municipals.

A.3 AUDIÈNCIA PÚBLICA 10/06/2016 – Abastiment Aigua Plana Novella –
Es convoca a tots els veïns de Plana Novella per informar de l’abastiment d’aigua a la urbanització Plana Novella i per  atendre totes les preguntes i  dubtes del veïnat.

A.4 AUDIÈNCIA PÚBLICA 15/07/2016 – 1er any Mandat, Presentació PAM, Pressupost 2016 i Situació urbanística
Seguint amb el compromís de transparència el govern va rendir comptes de les accions que s’han fet fins el moment destacant les d’urbanisme i territori per posar ordre i legalitat a la situació.

TRANSVERSALITAT

Agents municipals, obrir tancar escola, vigilància
Brigada muntatge
Comunicació

ANNEXOS:

Descarregables

CALENDARI

AUDIÈNCIA PÚBLICA  29/12/2015 - Situació Urbanística –
Lloc: Gimnàs de l’escola El Morsell
Dia: 29/12/2015
Hora: 19.00 h

AUDIÈNCIA PÚBLICA  23/05/2016 - Memòria Actuacions Mossos d’Esquadra –
Lloc: Gimnàs de l’escola el Morsell
Dia: 23/05/2016
Hora:19.00 h

AUDIÈNCIA PÚBLICA 10/06/2016 – Abastiment Aigua Plana Novella –
Lloc: Sala del Monestir Budista de Plana Novella (accés porta principal)
Dia: 10/06/2016
Hora: 19:30 h

AUDIÈNCIA PÚBLICA 15/07/2016 – 1er any Mandat, Presentació PAM
Lloc: Gimnàs de l’escola El Morsell
Dia: 15/07/2016
Hora: 19:00 h

PRESSUPOST

AUDIÈNCIA PÚBLICA  29/12/2015 - Situació Urbanística –
160 cadires propietat de l’Ajuntament: sense cost
200 cadires llogades a l’empresa A por Todas:
Projector cedit del Centre de recursos de Vilanova i la Geltrú: sense cost

AUDIÈNCIA PÚBLICA  23/05/2016 - Memòria Actuacions Mossos d’Esquadra –
160 cadires propietat de l’Ajuntament: sense cost
Projector cedit pel Centre de recursos de Vilanova i la Geltrú: sense cost

AUDIÈNCIA PÚBLICA 10/06/2016 – Abastiment Aigua Plana Novella –
Sense cost

AUDIÈNCIA PÚBLICA 15/07/2016 – 1er any Mandat, Presentació PAM
160 cadires propietat de l’Ajuntament: sense cost
200 cadires llogades a l’empresa A por Todas: .€
Projector cedit del Centre de recursos de Vilanova i la Geltrú:sense cost

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
  X   

MÉS INFORMACIÓ: AUDIÈNCIA 1 - AUDIÈNCIA 2 - AUDIÈNCIA 3 - AUDIÈNCIA 4

Treballar per la transparència

DESCRIPCIÓ

Informar d’una manera transparent, veraç i plural, donant compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques expressades en les urnes.

ACTIVITATS

A.1 Participació de dos treballadors/es al taller d’ “Aplicació de la Llei de Transparència i ús del portal AOC”  Codi curs EXT2016/0148  de la Diputació de Barcelona, realitzat en data 1 de febrer de 2016.

A.2 Participació de dos treballadors/es a l’activitat de “Transparència i rendició de comptes al món local. Més enllà del marc normatiu” codi 20113/2016-1 impartit per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya del 26 d’abril al 5 de maig de 2016 a la Universitat de Lleida.

A.3 Alta al servei de seu electrònica (SEU-e) i Portal de transparència (Exp. Núm. 1.4.6.4/19/2015) del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)  aprovat per la Junta de Govern Local del 10 de novembre de 2015.

A.4 Creació de la pàgina de Facebook institucional. https://www.facebook.com/ajuntamentolivella/

A.5 Publicacions a la web i facebook del resum de cada sessió de Junta de Govern Local i Ple que se celebra.

TRANSVERSALITAT

Agents municipals, obrir tancar escola, vigilància
Brigada muntatge
Comunicació

ANNEXOS:

https://seu-e.cat/web/olivella/govern-obert-i-transparencia

CALENDARI

PRESSUPOST

El servei de transparència del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)  no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Millorar la imatge externa de l'Ajuntament

DESCRIPCIÓ

Millorar la imatge exterior de l'ajuntament amb altres institucions com el Consell Comarcal del Garraf, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i les diferents institucions estatals i europees.

ACTIVITATS

A.1 Contracte menor de serveis amb l’empresa Ciudadana Servicios de Consultoria Social, S.L. (Ciudadana Consultora) amb NIF B-06598031 per a la Millora de la web,  actualització del contingut i imatge institucional.

A.2 Contracte de serveis amb l’objecte:
Actuar de gabinet de premsa de l’Ajuntament, centralitzar les necessitats de comunicació de les diverses regidories, per tal de cohesionar-les i canalitzar-les i ser nexe d’unió entre el mateix ajuntament.  
Suport i revisió del disseny de comunicacions en paper de l’ajuntament i els mitjans de comunicació.
Realitzar activitats pròpies del gabinet de premsa de l’ajuntament: dossiers, notes, convocatòries i altres comunicats de premsa, així com l’organització d’actes dirigits a la premsa, relació amb els mitjans de comunicació i qualsevol altra tasca de comunicació similar.
Realitzar contactes periòdics  amb totes les àrees de gestió de l’ajuntament, per tal d’informar i compartir els projectes, fer calendari editorial i detectar els fets noticiables.
Col·laboració en la gestió dels perfils socials de l’ajuntament.
Manteniment de continguts d’actualitat el web municipal.
Realitzar la formació del gestors institucionals en l’ús dels perfils municipals i gestió de gabinet de crisis.
Redacció i maquetació d’una publicació escrita de caràcter periòdic.

TRANSVERSALITAT

amb tots els departaments

ANNEXOS:

CALENDARI

Inici, duració en dies/setmanes/mesos, finalització prevista

PRESSUPOST

A.1 Import de 2.775 € (més IVA 21%) la partida 920.22799 “altres treballs realitzats per altres empreses” del pressupost per l’exercici 2015.

A.2 Import de  11.454,60 € anuals més el 21 % d’IVA la partida pressupostària 920.22799 “Altres treballs realitzats per altres empreses”.  

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Millorar les condicions dels treballadors de l'Ajuntament

DESCRIPCIÓ

Treballar per la millora de les condicions de feina de les persones que treballen a l’administració local, creant un organigrama que permeti una millor gestió transversal, amb els mitjans públics dels recursos humans i tècnics necessaris, per a millorar la potestat auto organitzativa.

ACTIVITATS

A.1 Estudi de nova relació de llocs de treball amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona

A.2 Estudi del nou organigrama municipal

A.3 Increment retributiu màxim permès per l’LPGE (1%)

A.4 Desenvolupament programa de control del personal BICOT per agilitzar la feina de RRHH.

A.5 S’ha aprovat per Junta de Govern en sessió 13/12/2016  la contractació de l’adquisició  d’un gestor d’expedients que permetrà organitzar millor la feina.

TRANSVERSALITAT

ANNEXOS:

CALENDARI

Inici, duració en dies/setmanes/mesos, finalització prevista

PRESSUPOST

Contractació de l’adquisició  d’un gestor d’expedients 21.332,30 IVA inclòs. Partida 492.62600 .

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
 X  
 

MÉS INFORMACIÓ

Millorar la capacitat i la gestió de l'inversió

DESCRIPCIÓ

S'està treballant en el contingut d'aquesta acció

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.