caenfrdees

Urbanisme

Temes

Temes

Quina és la situació urbanística actual?

Des de 1995 que s’han iniciat diferents processos a les urbanització, cap d’ells ha finalitzat completament.

Totes les urbanitzacions d’Olivella, amb excepció de nucli antic i part de Can Milà, tenen alguna mancança urbanística. És a dir, el 96% de les finques d’Olivella no compleixen les condicions de la llei d’urbanisme per a ser considerades solar. Condició prèvia i necessària per a poder obtenir qualsevol llicència per a construir nous edificis.

Quan un terreny (parcel·la , finca..) es considerat solar per la Llei d’urbanisme

Per tenir condició de solar, un terreny (parcel.la., finca...) ha d’estar situada en àmbits urbanístics que continguin tots els serveis urbanístics bàsics.
Quins son els serveis urbanístics bàsics

Són serveis urbanístics bàsics les xarxes d’abastament d’aigua, de sanejament, de pavimentació de les calçades i voreres, l’enllumenat públic i la dotació d’una xarxa de subministrament d'energia elèctrica.

Quina legislació urbanística ens afecta?

Les més importants son:

Autonòmiques:
•    Llei de Urbanisme (DL 1/2010 del 3 de agosto).
•    Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, del 18 de juliol).
•    Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (Decret 64/2014 del 13 de maig).

Estatals:
•    Ley de Suelo y rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, del 30 de octubre).
•    Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo (RD 1492/2011, del 24 de octubre).
•    Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (RD 1093/1997, del 4 de julio).

Municipals:
•    Normes Subsidiàries del Planeamiento (4 de marzo de 1992 y 26 de julio de 2006).

Què es pot fer per solucionar-ho?

La solució d’aquesta problemàtica només pot passar per l’aprovació definitiva d’un NOU PLANEJAMENT MUNICIPAL, solvent i que defineixi clarament les regles.  Per aquest motiu, per tal de fer un bon POUM, ajustat a les necessitats, l’Ajuntament hem encarregat a geòlegs, advocats, enginyers i arquitectes, una seguit de documents que analitzin la situació actual i ens facin les millors propostes per dibuixar les solucions de futur.

Quins passos s’estan fent en relació a aquesta problemàtica
-    S’ha fet un informe amb el recull de les dades i dates més rellevants, de tots els expedients urbanístics/administratius tramitats durant els últims anys a l’Ajuntament.
-    S’han redactat un parell d’informes per l’empresa “NUCLI ADVOCATS SLP” per determinar la legalitat de les llicències d’obres.
-    S’ha redactat un primer informe per part de l’empresa “GEOMODEL SL”, respecte a determinació de la “viabilitat d’eliminar les aigües residuals de les urbanitzacions mitjançant depuradores individuals”.
-    Aquest any s’ha encarregat un nou dictamen a l’empresa “GEOMODEL SL”, respecte a determinar “l’estudi hidrogeològic de la contaminació de les aigües subterrànies i la seva relació amb les depuradores individuals de les urbanitzacions”.

Conjuntament amb la Diputació de Barcelona s’han redactat els següents estudis:
-    S’ha redactat un “Pla Director d’equipaments públics i col·lectius” amb l’objectiu de conèixer les necessitat d’Olivella pels propers 10 anys.
-    S’ha redactat un estudi de les problemàtiques de les residencies en els sectors de baixa densitat.
-    Estudi “Detecció i intervenció en l'habitatge buit” al municipi d’Olivella (conjuntament amb d’altres 10 municipis de la província de Barcelona.)
-    S’ha encomanat a l’empresa TRIADE SERVEIS CULTURAL, la redacció de l’inventari de patrimoni cultural del municipi d’Olivella.

Conjuntament amb la Mancomunitat Penedès-Garraf s’està redactat el projecte de portada d’aigua potable als nuclis del Casc Antic, Can Grau i la Plana Novella.

Per últim, l’empresa ROSAUD COSTA DURAN SLP,  ha realitzat la redacció d’una auditoria urbanística del municipi d’Olivella amb l’objectiu final de proposar les directrius estratègiques bàsiques que haurà de contenir el nou POUM per tal de intentar aconseguir l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i durant el mes d'abril s'ha realitzat una audiència pública per explicar el document i auridències especifiques amb cada urbanització per explicar la situació urbanística concreta de cadascuna i els pasos que esta realitzant l'Ajuntament. 

Auditoria urbanística

Audio de l'audiència pública sobre la situació urbanística de Can Surià

Audio de l'audiència pública sobre la situació urbanística de Mas Mestre

Audio de l'audiència pública sobre la situació urbanística de Las Colinas

Audio de l'audiència pública sobre la situació urbanística de Mas Milà

Audio de l'audiència pública sobre la situació urbanística de Plana Novella

 

Es poden fer construccions auxiliars?

En relació amb les construccions auxiliars, l’article 96 de les normes subsidiàries de planejament estableix que s’entenen per tals les “edificacions o cossos d’edificació al servei dels edificis principals amb destí a porteria, garatge particular, dipòsit d’eines de jardineria, maquinària de piscina, vestuari, safareig, rebost, etc”. S’entén implícit la construcció de piscines. Cal advertir que per a cada urbanització les normes subsidiàries estableix paràmetres específics en algunes claus urbanístiques.

En tot cas, s’ha de demanar llicència municipal i per a qualsevol dubte adreceu-vos al departament d’urbanisme de l’Ajuntament.

 

Última modificació: 11/5/2018

Departament d'Urbanisme
Més informació sobre Urbanisme

 Telèfons emergències

Definició:

Els Cos d’Agents Municipals vetlla de manera continuada pel compliment de les ordenances i col·labora en la seguretat del municipi d’Olivella. Està format per 6 agents, un dels quals n’assumeix la coordinació operativa del servei i representació institucional del Cos. També hi ha un responsable de la coordinació administrativa del servei. El Cos és un servei públic que treballa de manera perseverant i vetlla per garantir el benestar dels veïns i veïnes, i també la seva seguretat, junt amb les forces i cossos de seguretat.

L’any 2015 es va intervenir en més de 2.500 actuacions , i durant el primer quadrimestre del 2016 se n’han fet més de 800, havent rebut durant el mateix període del 2016 més de 1.300 trucades telefòniques, tot plegat relacionat amb el següent: col·laboracions amb temes de seguretat ciutadana; civisme; residus sòlids; trànsit i mobilitat; ajuts i informacions; emergències; incidències a la via pública; col·laboracions amb altres estaments, i altres.

Serveis que ofereix:

Actualment s’estan acomplint les actuacions següents:

Es regula i s’ordena el trànsit, denunciant les infraccions en les vies en que es té competència.

Es regula el trànsit en actes o esdeveniments importants que generin un volum important de persones i vehicles.

Es controlen els vehicles abandonats i s’inicia el procediment per gestionar-los com a residus sòlids.

Es vigilen i controlen els béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

Es presta el servei per tot el terme municipal amb vehicle logotipat.

Es col·labora i es coordinen els serveis i actuacions amb les forces i cossos de seguretat.

Es realitza auxili directe al ciutadà, valorant la situació, desviant i/o col·laborant amb altres cossos o serveis.

S’exerceix de policia administrativa per a fer complir les normes i les disposicions municipals.

Qui hi pot accedir:

Totes aquelles persones que necessitin dels serveis del Cos, siguin o no veïns o veïnes del municipi d’Olivella, trucant o bé al telèfon d’emergències del Cos o adreçant-se a les nostres dependències.

Contacte:

Horari d'Oficina: de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 hores 

Adreça: Carrer Aquari, s/núm (Zona comercial la Crivellera) 

Telèfon de Contacte: 93 896 83 89

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Lloc:

Oficina d'Atenció ciutadana (OAC) - Carrer Aquari s/n (La Crivellera)

Horaris:

Dimarts de 9:15 a 14:15 i de 16:30 19:00 h.

Dijous de 9:15h a 14:15h.

Cal demanar CITA PRÈVIA a través dels següents correus electrònics:   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. i   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

DEFINICIÓ
El servei d'urbanisme de l'Ajuntament és el que s'encarrega de planejar, dirigir, coordinar i fer el seguiment dels projectes d'obres d'equipaments i infraestructures que es fan bàsicament en sòl urbà, llicències d’obres i protecció de legalitat urbanística.
S’encarreguen de donar informació urbanística del municipi amb cita prèvia.

 • POUM
 • Catàleg de Masies
 • Auditoria Urbanística
 • Projectes d’urbanisme
 • Projectes de reparcel.lació
 • Plans especials
 • Pla director de Sanejament
 • Pla director d’equipaments públics
 • Estudi d’Habitatges buits
 • Estudi de les urbanitzacions de baixa densitat

INFORMACIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE URBANISME

Qui hi pot accedir:
Qualsevol interessat.

Contacte:
Horari d’Oficina de dilluns a divendres de 9:15 a 14:15 h i dimarts de 17:00 a 19:30 h.
Telèfon de contacte: 93.896.80.00 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Definició:

La Regidoria de Medi Ambient desenvolupa, amb criteris de qualitat i sostenibilitat, la prestació dels serveis municipals relacionats amb la preservació dels espais naturals, prevenció d’incendis forestals, campanyes de sensibilització i educació ambiental per ajudar la ciutadania en l'adquisició d’hàbits ambientalment responsables, preservar el medi ambient i l’entorn natural, millorar els resultats de la recollida selectiva, desplegament compostatge casolà,  control de plagues, animals domèstics...

Objectius:

 • Conservar la biodiversitat i la qualitat del paisatge
 • Fomentar la minimització i potenciar la reutilització i el reciclatge en la gestió dels residus
 • Afavorir l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.
 • Potenciar la gestió ambiental municipal
 • Potenciar  mesures de prevenció d’incendis forestals, obertura i manteniment franges de protecció, neteja parcel·les, col·laboració i foment de l’ADF, arranjament de pistes forestals...
 • Fomentar l’educació per a la sostenibilitat i la participació de la ciutadania mitjançant campanyes de sensibilització.
 • Campanya pel desplegament del compostatge casolà com a sistema de tractament de la recollida orgànica a Olivella.

Servei que ofereix

Servei de recollida de mobles i trastos vells
Cada 2on i 4rt divendres de cada mes ho passem a buscar per casa teva. Truca a l’Ajuntament  per informar-te’n.

Servei de recollida de poda i restes vegetals
Passem a recollir-ho porta a porta tots els dimecres i dijous. Concerta el servei a la deixalleria municipal.

Autorització de tala de pins
Sol·licitud d’autorització de tala de pins dins de la teva propietat per risc de caiguda o seguretat

Tinença d’animals domèstics
Cens d’animals domèstics, registre imprescindible per conèixer el nombre d’animals de companyia del municipi. També és molt important a l’hora de prevenir l’abandonament dels animals i facilitar el retrobament en casos de pèrdua.
Els ciutadans estan obligats per llei a censar els seus animals de companyia.

Recollida d’animals abandonats i adopcions
CAAD, Centre d’acollida d’animals domèstics  93.8173350

Colònies de gats
Mitjançant conveni de col·laboració amb l’Associació de gats d’Olivella, s’ha iniciat una campanya amb un doble objectiu, dignificar la vida dels gats de carrer i controlar-ne la seva població. La gran majoria d’actuacions que es duen a terme són mitjançant la tècnica CER (captura, esterilització i retorn).

Deixalleria
Adreça: Carretera BV2111 Km.11.600
Horari: Dimarts de 10:00 a 14:00 h. Dijous de 15:00 a 19:00 h Dissabtes de 10:00 h a 14:00  i de 15:00 a 18:00
Durant d’horari d’hivern els dijous es tanca a les 18:00 h i els dissabtes sobre a les 9:00 h.

Gestio del servei de recollides de residus municipals.
Gestió de les diferents recollides municipals amb contenidors al carrer, des de la fracció rebuig a la recollida selectiva.
La recollida selectiva consisteix en la classificació dels diferents residus segons la seva composició en origen, per tal que puguin ser reciclats o tractats correctament.
Una part important dels residus sòlids que generem està constituïda per materials que poden ser seleccionats amb facilitat, com el paper, el vidre i els envasos i que constitueixen matèries primes recuperables.

Campanya Compostatge domèstic
Foment del compostatge casolà com a sistema de tractament de les restes orgàniques. A Olivella tenim les condicions adients per fer el compostatge casolà. Amb les restes orgàniques que generem a les nostres llars podem fer compost, que després podrem utilitzar com adob en els nostres horts i jardins. Des de l’Ajuntament organitzem tallers de formació, donem assessorament permanent i posem en disposició del ciutadà compostadors per tal de realitzar el compostatge casolà.

Prevenció d’Incendis forestals.
Olivella és un municipi envoltat de zona forestal, en un entorn natural  idíl·lic, però el estar tant pròxims al bosc fa que sigui un municipi catalogat de màxim risc d’incendi forestals. Els treballs de prevenció d’incendis forestals són una prioritat a Olivella, i són diverses les àrees que es treballen:

 • Obertura i manteniment de les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions.
 • Treballs forestals de prevenció d’incendis en zones verdes i terrenys titularitat municipal.
 • Comunicació de la neteja forestal d’acord a la normativa vigent de prevenció d’incendis forestals, en parcel·les no edificades.
 • Foment de les activitats i ajut a la gestió de l’ADF d’Olivella
 • Treballs de restauració forestal en les zones de regenerat afectades per incendis forestals.
 • Treballs de prevenció  d’incendis com el manteniment de camins i pistes forestals.
 • Coordinació dels Plans de Vigilància d’Incendis forestals amb la Diputació de Barcelona.

Qui hi pot accedir:
Qualsevol interessat.

Contacte:
Horari d’Oficina de dilluns a divendres de 9:15 a 14:15 h i dimarts de 17:00 a 19:30 h.
Adreça: Plaça Major s/núm.
Telèfon de contacte: 93.896.80.00  ext.3
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Definició:

La regidoria de Via Pública treballa per donar resposta d’una manera ràpida a petites incidències que tenen lloc a la via pública i fent el manteniment de paviments, enllumenat públic, mobiliari urbà,  àrees de jocs infantils i gestiona la neteja viària  i la desbrossada de carrers entre altres.

Es treballa amb la brigada municipal, amb plans d’ocupació  i en contractacions puntuals.

El zelador municipal revisa setmanalment les incidències de la via pública, zones verdes, àrees de jocs infantils... per detectar qualsevol incidència de manteniment.

Qui hi pot accedir:
Qualsevol persona es pot posar en contacte per informar de qualsevol incidència a la via pública.

Contacte:

Horari d’Oficina de dilluns a divendres de 9:15 a 14:15 h i dimarts de 17:00 a 19:30 h.
Adreça: Plaça Major s/núm.
Telèfon de contacte: 93.896.80.00   ext.3
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Definició:
Mitjançant contractació directa aquesta regidoria disposa d’una treballadora 20 hores a la setmana que gestiona el Servei Local d’Ocupació.

Servei Local d’Ocupació :  Club de feina La Crivellera

El Servei d'informació i assessorament per a l'ocupació s'adreça a totes aquelles persones que es troben en situació d'atur, busquen feina, treballen però volen millorar la seva situació professional, volen formar-se o tenen un projecte emprenedor per iniciar.
HORARI: Dimarts – dimecres i dijous de 9:30 h .  a 11:30 h.*

Qui pot accedir:

Qualsevol persona interessada

Contacte:
Horari d’Oficina de dilluns a divendres de 9:15 a 12:15 h i dimarts de 16:30 a 19:00 h.
Adreça: carrer Aquari s/n La Crivellera
Telèfon de contacte: 93.896.80.00 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

Definició

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic és un servei de l’Ajuntament d’Olivella té com a objectius promoure, organitzar, coordinar i consolidar accions destinades a afavorir el desenvolupament econòmic del municipi.

La voluntat de l’Àrea és que les parts implicades en l’economia del municipi tinguin el màxim protagonisme per arribar tots junts al destí final del projecte: el desenvolupament econòmic i local d’Olivella. Un bon treball conjunt entre l’administració local i el sector privat ha de permetre millorar en la gestió de les àrees i un augment i optimització dels recursos econòmics.

Serveis que ofereix

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic ofereix els següents serveis:

 • Promoció Econòmica
 • Suport al teixit empresarial
 • Emprenedoria
 • Dinamització comercial
 • Fires
 • Ocupació
 • Orientació laboral
 • Formació
 • Difusió turística
 • Informació turística

L’Àrea de Promoció Econòmica s’adreça a les empreses, als treballadors, als agents socioeconòmics i als habitants d’Olivella per oferir-los tots aquests serveis.

Qui pot accedir:
Qualsevol persona interessada

Contacte:
Horari d’Oficina de dilluns a divendres de 9:15 a 12:30 h i dimarts de 16:30 a 19:00 h.
Adreça: carrer Aquari s/n La Crivellera
Telèfon de contacte: 93.896.80.00 
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.