caenfrdees

Tràmits

T-004 - OSC Sol.licitud d'accés a la informació pública

DESCRIPCIÓ

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública, tant a títol individual com a nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de què disposa aquest ens.

La sol.licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol.licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol.licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol.licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interés personal, si exposeu els motius pels quals la sol.liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol.licitud.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració públic, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos professionals i els drets de propietat intel.lectual i industrial.

En el cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interés en la divulgació i els drets de les persones afectades.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?

La persona física, major de 16 anys,  a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.
D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

Com es pot sol·licitar?

Per Internet amb certificat

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació

Període de la sol·licitud: Tot l'any
Preu: L’accés a la informació pública és gratuït.

No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.

Requisits específics
a) Identificació del sol·licitant


b) Concreció de la informació que es sol·licita


c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions


d) Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

DOCUMENTACIÓ  

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

LEGISLACIÓ  

•    Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
•    Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern


TERMINI DE RESOLUCIÓ

Les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de resoldre en el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud.
Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.
Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

EFECTES DEL SILENCI

La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori .
El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.
Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.