caenfrdees

Tràmits

T-022-HIS Ajornament de tributs

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat  que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi  o mitjançant certificat electrònic on line.

Aquet tràmit és per sol.licitar l’ajornament del pagament d’impostos, taxes i/o preus públics. Les quantitats ajornades s’han de pagar amb l’ interès de demora, tal com especifica la Llei General Tributària.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?

Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic d’ajornament”

Més informació

També poden tramitar el fraccionament a qualsevol oficina de l’ORGT.

Període de la sol·licitud: Tot l’any

Preu :Gratuït

Requisits específics


DOCUMENTACIÓ  

Cal adjuntar còpia de la nòmina, pensió/atur, rebut hipoteca, rebut préstecs personals, DNI i fotocòpia cartilla bancària

LEGISLACIÓ  

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipal, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a l’ORGT de la Diputació de Barcelona

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l’Ajuntament d’Olivella

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per el que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

TERMINI DE RESOLUCIÓ

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

EFECTES DEL SILENCI

Segons normativa

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.