caenfrdees

Tràmits

T-024-HIS Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat  que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi  o mitjançant certificat electrònic on line.

Aquet tràmit és per sol·licitar el pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d’una entitat financera. També podeu demanar l’anul·lació de la domiciliació bancària i sol·licitar rebre alertes del pagament per SMS.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?

Per internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic d’instància de domiciliació bancària”
“Model específic d’ordre d’anul·lació domiciliació”
“Model específic per rebre alertes del pagament per SMS”

Més informació

També podeu tramitar la domiciliació a qualsevol oficina de l’ORGT o bé per telèfon a les oficines de l’ORGT núm. 932029802.

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu: Gratuït

Requisits específics

DOCUMENTACIÓ  

Cal adjuntar còpia del DNI i fotocòpia cartilla bancària.

LEGISLACIÓ  

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipal, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a l’ORGT de la Diputació de Barcelona

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l’Ajuntament d’Olivella

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per el que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

TERMINI DE RESOLUCIÓ


EFECTES DEL SILENCI

Log in