caenfrdees

Tràmits

T-024-HIS Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat  que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi  o mitjançant certificat electrònic on line.

Aquet tràmit és per sol·licitar el pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d’una entitat financera. També podeu demanar l’anul·lació de la domiciliació bancària i sol·licitar rebre alertes del pagament per SMS.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?

Per internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic d’instància de domiciliació bancària”
“Model específic d’ordre d’anul·lació domiciliació”
“Model específic per rebre alertes del pagament per SMS”

Més informació

També podeu tramitar la domiciliació a qualsevol oficina de l’ORGT o bé per telèfon a les oficines de l’ORGT núm. 932029802.

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu: Gratuït

Requisits específics

DOCUMENTACIÓ  

Cal adjuntar còpia del DNI i fotocòpia cartilla bancària.

LEGISLACIÓ  

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipal, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a l’ORGT de la Diputació de Barcelona

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l’Ajuntament d’Olivella

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per el que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

TERMINI DE RESOLUCIÓ


EFECTES DEL SILENCI

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.