caenfrdees

Tràmits

T-029-HIS eclaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Aquest tràmit és per complir amb l’obligatorietat que té el ciutadà de manifestar una transmissió de la propietat per qualsevol titol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu de domini sobre els terrenys

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El transmissor/s en el cas de compra/venda i els hereu/s en el cas d’acceptació d’herència.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica i els models específics que correspongui correctament complimentat.

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model declaració plusvàlua”
“Model sol.licitud exempció dació pagament/execució hipotecària”
(Art.5è OOFF 11:Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes grantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, conretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.)

Més informació

També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

Període de la sol·licitud
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos" el termini serà de 30 dies hàbils b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu

Preu:Gratuit

Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

1. Model de declaració
2. Documents on constin els actes o els contractes que origini la imposició 3. Justificants que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin

LEGISLACIÓ

Ordenança fiscal núm. 11

TERMINI DE RESOLUCIÓ

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals

EFECTES DEL SILENCI

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.