caenfrdees

Tràmits

T-049-IE DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATERIA DE SALUT ALIMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com es pot sol·licitar?

Per internet amb certificat

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts

Més informació

Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades que hi ha a la declaració responsable i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Període de la sol·licitud: Durant tot l'any.
S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.
Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.

Preu
La taxa estableixi l’ordenança fiscal.

Requisits específics

Requisits previs

•    Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
•    Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.


DOCUMENTACIÓ  

Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.

LEGISLACIÓ  

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.

TERMINI DE RESOLUCIÓ

No hi ha resolució.

EFECTES DEL SILENCI

No opera.

Log in