caenfrdees

Tràmits

T-049-IE DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATERIA DE SALUT ALIMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com es pot sol·licitar?

Per internet amb certificat

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts

Més informació

Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades que hi ha a la declaració responsable i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Període de la sol·licitud: Durant tot l'any.
S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.
Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.

Preu
La taxa estableixi l’ordenança fiscal.

Requisits específics

Requisits previs

•    Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
•    Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.


DOCUMENTACIÓ  

Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.

LEGISLACIÓ  

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.

TERMINI DE RESOLUCIÓ

No hi ha resolució.

EFECTES DEL SILENCI

No opera.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.