caenfrdees

Tràmits

T-036-OSC ALTA AL PADRÓ D’HABITANTS PER OMISSIÓ

DESCRIPCIÓ
És la sol·licitud d'inscripció al Padró Municipal d'Habitants d'Olivella de persones que tot i que viuen habitualment al municipi no consten inscrits al Padró per diversos motius (no es van inscriure en arrivar al municipi, etc.) i tampoc no consten en el municipi anterior (de procedència) per haver estat objecte d'un expedient de baixa d'ofici.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Persones majors d'edat o menors emancipats.- En cas de menors d'edat, aquests s'han d'empadronar a sol·licitud dels pares o tutors legals. - També ho pot sol·licitar un representant degudament autoritzat

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic d’instància”

Més informació

L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següents supòsits:
(-) La persona interessada comunica a l'Ajuntament un trasllat de domicili dins del mateix municipi.
(-) La Persona interessada s'empadrona en un altre municipi i l'Ajuntament del municipi d'origen procedeix a donar-la de baixa al seu Padró d'Habitants.
(-) La persona interessada és d'estranger i sol·licita la baixa del Padró per canvi de residència a l'estranger.
(-) Per defunció.
(-) L'Ajuntament procedeix a donar de baixa d'Ofici en aquells supòsits contemplats per la legislació vigent.

Període de la sol·licitud: Durant tot l'any
Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

EMPADRONAMENT DE MENORS. ALTRES DOCUMENTS:
A efectes d’acreditació de la representació:
Llibre de família o certificat de naixement.

En el cas d’empadronament amb un dels progenitors: Caldrà aportar un d'aquests tres documents:
(-) Autorització signada pel progenitor que no constarà empadronat amb el menor i fotocòpia del seu document d'identitat.
(-) Resolució judicial o sentència on consti que el progenitor que sol·licita l’empadronament del menor ostenta la guàrdia i custòdia, o
(-) Declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor.

En el cas de custodia compartida: S’aportarà resolució judicial on s’acordi quina
serà la residència del menor o autorització de l’altre progenitor i fotocòpia del document d'identitat d'aquest.
Per a l’’empadronament de menor en un domicili diferent al dels seus progenitors: Caldrà aportar autorització signada per ambdós progenitors o per qui ostenti la guàrdia i custòdia i fotocòpia del o dels seus documents d'identitat.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL DOMICILI:

HABITATGE EN PROPIETAT o USDEFRUIT.
(-) Títol acreditatiu.
(-) Nota informativa de domini del Registre de la propietat.

HABITATGE DE LLOGUER
(-) Contracte vigent d'arrendament per a ús de residència habitual i últim rebut. (-) Rebuts de subministraments.

En el cas que no consti cap persona empadronada a l'habitatge i no se és el propietari, usufructuari o llogater, caldrà aportar:
(-) Autorització per escrit signada pel propietari, l'usufructuari o llogater (-) Títol de propietat o de l'usdefruit o contracte d'arrendament per a ús de residència habitual.
(-) Fotocòpia del Document d'identitat del propietari/ usufructurari/ llogater.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL DOMICILI. CASOS ESPECIALS:

EMPADRONAMENT EN UN DOMICILI ON CONSTEN ALTRES PERSONES EMPADRONADES:
Caldrà aportar autorització per escrit d'una persona major d'edad que consti empadronada en el domicili i que disposi de títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (propietat, usdefruit, lloguer...) al seu nom.

EMPADRONAMENT EN ESTABLIMENTS COL·LECTIUS:
Serà necessària autorització de la persona que ostenti la direcció de l'establiment i fotocòpia del seu document d'identitat.
La informació facilitada és de caràcter orientatiu. L'Ajuntament es reserva el dret a demanar aquella documentació que consideri oportuna per acreditar la veracitat de les dades contingudes a la sol·licitud d'empadronament.

LEGISLACIÓ
(-) Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre,
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
(-) Real Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada, lliure circulació i residència de ciutadans dels Estats membre de la UE i d'altres Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

TERMINI DE RESOLUCIÓ
Per norma general a l'instant un cop comprovada la documentació.- No obstant això l'Ajuntament disposa de 3 mesos per resoldre.

EFECTES DEL SILENCI
Positiu (Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.