caenfrdees

Tràmits

T-036-OSC ALTA AL PADRÓ D’HABITANTS PER OMISSIÓ

DESCRIPCIÓ
És la sol·licitud d'inscripció al Padró Municipal d'Habitants d'Olivella de persones que tot i que viuen habitualment al municipi no consten inscrits al Padró per diversos motius (no es van inscriure en arrivar al municipi, etc.) i tampoc no consten en el municipi anterior (de procedència) per haver estat objecte d'un expedient de baixa d'ofici.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Persones majors d'edat o menors emancipats.- En cas de menors d'edat, aquests s'han d'empadronar a sol·licitud dels pares o tutors legals. - També ho pot sol·licitar un representant degudament autoritzat

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic d’instància”

Més informació

L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següents supòsits:
(-) La persona interessada comunica a l'Ajuntament un trasllat de domicili dins del mateix municipi.
(-) La Persona interessada s'empadrona en un altre municipi i l'Ajuntament del municipi d'origen procedeix a donar-la de baixa al seu Padró d'Habitants.
(-) La persona interessada és d'estranger i sol·licita la baixa del Padró per canvi de residència a l'estranger.
(-) Per defunció.
(-) L'Ajuntament procedeix a donar de baixa d'Ofici en aquells supòsits contemplats per la legislació vigent.

Període de la sol·licitud: Durant tot l'any
Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

EMPADRONAMENT DE MENORS. ALTRES DOCUMENTS:
A efectes d’acreditació de la representació:
Llibre de família o certificat de naixement.

En el cas d’empadronament amb un dels progenitors: Caldrà aportar un d'aquests tres documents:
(-) Autorització signada pel progenitor que no constarà empadronat amb el menor i fotocòpia del seu document d'identitat.
(-) Resolució judicial o sentència on consti que el progenitor que sol·licita l’empadronament del menor ostenta la guàrdia i custòdia, o
(-) Declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor.

En el cas de custodia compartida: S’aportarà resolució judicial on s’acordi quina
serà la residència del menor o autorització de l’altre progenitor i fotocòpia del document d'identitat d'aquest.
Per a l’’empadronament de menor en un domicili diferent al dels seus progenitors: Caldrà aportar autorització signada per ambdós progenitors o per qui ostenti la guàrdia i custòdia i fotocòpia del o dels seus documents d'identitat.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL DOMICILI:

HABITATGE EN PROPIETAT o USDEFRUIT.
(-) Títol acreditatiu.
(-) Nota informativa de domini del Registre de la propietat.

HABITATGE DE LLOGUER
(-) Contracte vigent d'arrendament per a ús de residència habitual i últim rebut. (-) Rebuts de subministraments.

En el cas que no consti cap persona empadronada a l'habitatge i no se és el propietari, usufructuari o llogater, caldrà aportar:
(-) Autorització per escrit signada pel propietari, l'usufructuari o llogater (-) Títol de propietat o de l'usdefruit o contracte d'arrendament per a ús de residència habitual.
(-) Fotocòpia del Document d'identitat del propietari/ usufructurari/ llogater.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL DOMICILI. CASOS ESPECIALS:

EMPADRONAMENT EN UN DOMICILI ON CONSTEN ALTRES PERSONES EMPADRONADES:
Caldrà aportar autorització per escrit d'una persona major d'edad que consti empadronada en el domicili i que disposi de títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (propietat, usdefruit, lloguer...) al seu nom.

EMPADRONAMENT EN ESTABLIMENTS COL·LECTIUS:
Serà necessària autorització de la persona que ostenti la direcció de l'establiment i fotocòpia del seu document d'identitat.
La informació facilitada és de caràcter orientatiu. L'Ajuntament es reserva el dret a demanar aquella documentació que consideri oportuna per acreditar la veracitat de les dades contingudes a la sol·licitud d'empadronament.

LEGISLACIÓ
(-) Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre,
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
(-) Real Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada, lliure circulació i residència de ciutadans dels Estats membre de la UE i d'altres Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

TERMINI DE RESOLUCIÓ
Per norma general a l'instant un cop comprovada la documentació.- No obstant això l'Ajuntament disposa de 3 mesos per resoldre.

EFECTES DEL SILENCI
Positiu (Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

Log in