caenfrdees

Tràmits

T-038-OSC ALTA AL PADRÓ D’HABITANTS PER NAIXEMENT

DESCRIPCIÓ
És la sol·licitud d'inscripció al padró Municipal d'habitants d’Olivella dels nounats els progenitors dels quals, o un d'ells, consten empadronats a Olivella.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Els progenitors del nounat o el que tingui la guarda i custodia,o en el seu defecte, els seus representants legals. També ho poden fer altres persones degudament autoritzades.

Com es pot sol·licitar?
Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic d’instància”

Més informació

L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següents supòsits:
(-) La persona interessada comunica a l'Ajuntament un trasllat de domicili dins del mateix municipi.
(-) La Persona interessada s'empadrona en un altre municipi i l'Ajuntament del municipi d'origen procedeix a donar-la de baixa al seu Padró d'Habitants.
(-) La persona interessada és d'estranger i sol·licita la baixa del Padró per canvi de residència a l'estranger.
(-) Per defunció.
(-) L'Ajuntament procedeix a donar de baixa d'Ofici en aquells supòsits contemplats per la legislació vigent.

Període de la sol·licitud: Un any des del naixement del menor
Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ
Original llibre de família o original del certificat de naixement.

En el cas d’empadronament amb un dels progenitors:
Caldrà aportar un d'aquests tres documents:
(-) Autorització signada pel progenitor que no constarà empadronat amb el menor i document d'identitat.
(-) Resolució judicial o sentència on consti que el progenitor que sol·licita l’empadronament del menor ostenta la guàrdia i custòdia i Document d'identitat.
(-) Declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor i Document d'identitat.

Si el tràmit es fa a través d'un representant:
(-) Fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada o sol·licitant.
(-) Document d'identitat del representant.
(-) Autorització per escrit signada pel sol·licitant.

LEGISLACIÓ
(-) Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
(-) Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre,
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

TERMINI DE RESOLUCIÓ

EFECTES DEL SILENCI
Positiu
(Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.