caenfrdees

Tràmits

T-042-OSC SOL·LICITUD DE BAIXA DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PER DEFUNCIÓ

DESCRIPCIÓ
Es la sol·licitud de baixa de la inscripció al Padró Municipal d'Habitants per defunció

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?

Com es pot sol·licitar?
Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació
L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següents supòsits:
- La persona interessada comunica a l'Ajuntament un trasllat de domicili dins del mateix municipi.
- La Persona interessada s'empadrona en un altre municipi i l'Ajuntament del municipi d'origen procedeix a donar-la de baixa al seu Padró d'Habitants.
- La persona interessada és d'estranger i sol·licita la baixa del Padró per canvi de residència a l'estranger.
- Per defunció.
- L'Ajuntament procedeix a donar de baixa d'Ofici en aquells supòsits contemplats per la legislació vigent.

Període de la sol·licitud: Durant tot l'any
Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ
- Llibre de família on consti inscrita la defunció o Certificat de defunció.
- Document d'identitat de la persona que sol

LEGISLACIÓ
(-) Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(-) Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre,
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

TERMINI DE RESOLUCIÓ
Al moment.

EFECTES DEL SILENCI

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.