caenfrdees

Tràmits

T-043-OSC SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

DESCRIPCIÓ
Document públic signat pel secretari de l'Ajuntament amb el vistiplau de l'alcaldessa que acredita fefaentment a efectes administratius el fet d'empadronament i les dades relatives a l'empadronament.

Certificat individual: Acredita la residència i el domicili habitual d'un ciutadà

Certificat històric individual: Acredita la data d'alta al padró municipal d'habitants d'Olivella, així com, la relació dels diferents domicilis a on s'ha estat empadronat dins del municipi i reste de variacions.

Certificat col·lectiu: Acredita les persones empadronades en un domicili. Certificat històric col·lectiu: Acredita les persones empadronades en un mateix domicili durant un període de temps determinat

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
L'interessat: Tota persona major de 16 anys o a través de representant degudament autoritzat. En cas que el certificat/ volant sigui d’una persona difunta, el podran demanar els familiars o hereus que s’acreditin com a tals.

Com es pot sol·licitar?
Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació
Termini de validesa: 3 mesos des de la data d'emissió del document

Període de la sol·licitud: Durant tot l’any
Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

Si es presenta l'interessat/da:
(-) Document d'identitad: DNI/ Carnet de conduir/ Targeta d'identificació d'estranger/ Document acreditatiu de la identitat del seu país de procedència / passaport.

Si es presenta un representant:
(-) Fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada o sol·licitant. (-) Document d'identitat del representant.
(-) Autorització per escrit signada pel sol·licitant/representat.

En el supòsit de menors de 16 anys o incapacitats:
(-) Document d'identitat del tutor o representant legal.
(-) Llibre de família o sentència judicial que acredita aquesta representació legal.

Certificats o Volants col·lectius d'empadronament, Per poder-se emetre caldrà l'autorització de totes les persones empadronades al domicili.
En cas contrari, al certificat o volant sols hi constarà el nombre de persones empadronades al domicili. (Apartat 8.1.1 de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. (BOE núm. 71 de 24 de març de 2015)

LEGISLACIÓ
(-) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona
(-) Ley 39/2015, de l’1 d’octubre de 2015 sobre el procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
(-) Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre.
(-) Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

TERMINI DE RESOLUCIÓ
3 dies hàbils

EFECTES DEL SILENCI
Positiu (Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
 

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.