caenfrdees

Tràmits

T-044-OSC SOL·LICITUD DE VOLANT D'EMPADRONAMENT

DESCRIPCIÓ

Document de caràcter merament informatiu sobre el fet d'empadronament i les dades relatives a l'empadronament per aquells tràmits administratius més usuals.

Volant individual: Informa sobre la residència i el domicili habitual d'un ciutadà

Volant històric individual: Informa de la data d'alta al padró municipal d'habitants d'Olivella, així com, la relació dels diferents domicilis a on s'ha estat empadronat dins del municipi i reste de variacions.

Volant col·lectiu: Informa de les persones empadronades en un domicili. Volant històric col·lectiu: Informa de les persones empadronades en un mateix domicili durant un període de temps determinat

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
L'interessat: Tota persona major de 16 anys o a través de representant degudament autoritzat. En cas que el certificat/ volant sigui d’una persona difunta, el podran demanar els familiars o hereus que s’acreditin com a tals.

Com es pot sol·licitar?
Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació
Termini de validesa: 3 mesos des de la data d'emissió del document
Període de la sol·licitud: Durant tot l’any
Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

LEGISLACIÓ
(-) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona
(-) Ley 39/2015, de l’1 d’octubre de 2015 sobre el procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
(-) Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre.
(-) Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

TERMINI DE RESOLUCIÓ
Al moment.

EFECTES DEL SILENCI
Positiu (Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.