caenfrdees

Tràmits

T-062-GOV Sol·licitud d’autorització o renovació municipal per a la tinença i ús de les armes d’aire comprimit, d’airsoft i paintball (4a categoria)

DESCRIPCIÓ

És la llicència que permet tenir i usar fora del domicili armes de categoria 4a (carrabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició; revòlvers de doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit, no asimilades a escopetes, o armes lúdico-esportives el sistema de tir de les quals és automàtic així com carrabines i pistoles d’ànima llisa o ratllada, i de només un tir; revòlvers d’acció simple, tampoc assimilades a escopetes i armes lúdico–esportives accionades per una molla o ressort)amb l’expedició de targetes tipus A o B.

Targetes d'armes tipus A (Categoria 4.1):
Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició; revòlvers de doble acció i armes lúdico–esportives el sistema de tir de les quals és automàtic.
Es consideren armes semiautomàtiques aquelles que, una vegada carregat el seu dipòsit de munició i introduït el primer projectil en la recambra, basta el moviment del gallet perquè es produeixin tirs successius.

Targetes d'armes tipus B (Categoria 4.2):
Carrabines i pistoles d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tir; revòlvers d’acció simple i armes lúdico–esportives accionades per una molla o ressort.
Nombre màxim d’armes per usuari i validesa de la targeta d’armes:

El màxim d’armes que pot tenir cada persona interessada i la validesa de la targeta d’armes vénen determinats pel tipus d’arma inclosa dins la quarta categoria, d’acord amb l’ escala següent:

Nombre d’armes:

  • 4a-A un màxim de 6 armes.
  • 4a-B un nombre il•limitat d’armes.

Validesa de la targeta:

  • 4a-A Cinc anys.
  • 4a-B Vigència permanent.

Identificació d’armes:

Totes les armes que s'incloguin en aquestes targetes hauran de ser identificables a través de:

  • Marca de fàbrica corresponent.
  • Model d’arma.
  • Número de sèrie i punxonament reglamentari d’un banc oficial de proves espanyol o reconegut per Espanya.
  • Calibre de l’arma.

Per a la tramitació de l’expedient administratiu d’expedició de la targeta d’armes serà imprescindible l’aportació de la factura de compra de l’arma on s’hi indiquin, com a mínim les dades a dalt desglossades.

Cas específic de les armes lúdico-esportives d’airsoft i paintball:

-Armes d'airsoft:
El projectil tindrà un pes no superior a 0,45 grams, el seu diàmetre màxim serà de 8 mil·límetres i l'energia cinètica que genera no serà superior a 3,5 juls.

-Armes de paintball:
El projectil contindrà líquids o gels a dins, i el seu pes no podrà superar els 4 grams, el seu diàmetre màxim serà de 18 mil·límetres i l'energia cinètica que genera no serà superior a 16 juls.

En funció del projectil que disparin les armes d'ús lúdico-esportiu, es distingeix entre armes denominades d'airsoft i armes denominades de paintball.

La persona interessada en tot cas haurà de portar l’arma a una armeria autoritzada, a fí d’encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat, i aquesta expedirà un document justificatiu, que s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud de la targeta d’armes, on constarà la marca, model, calibre, número d’encunyat, i si la mateixa és de categoria 4.1 o 4.2.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Qualsevol persona major d’edat empadronada a Olivella o menors d’edat de més de 14 anys amb autorització que vulguin tenir o usar armes de categoria 4a i que no estiguin inculpades ni condemnades en cap procediment jurisdiccional penal o civil que no tingui antecedents penals ni causa penal en curs, ni pendent.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica i els models corresponent correctament complimentats

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts

- “Model específic de sol.licitud autorització o renovació targeta d’armes d’aire comprimit”
- “Model específic de sol.licitud autorització o renovació targeta d’armes lúdico-esportives d’airsoft i paintball”
- “Model específic Targeta armes - declaració complementària de conducta ciutadana”
- “Model específic Tageta armes - autorització per a menors d’edat”

 Preu:
A determinar per odenança fiscal.

Documentació:
-Imprès de sol·licitud de targeta d’armes, en model normalitzat, degudament complimentat ( 2 copies).
-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
-Una fotografia de carnet.
-Certificat oficial d’aptituds psicofísiques per a llicència d’armes, regulat a
l’article 98 del Reglament d’Armes.
-Factura de compra de l’arma i fotocòpia, on ha de constar les característiques de la mateixa, indicant-ne expressament marca, model, tipus, categoria, calibre i núm. de sèrie.
-Document justificatiu de l’armeria on s’ha realitzat l’encunyat, on consta
la marca, model, calibre i número d’encunyat
- 3 impresos (grocs) de la targeta de l’arma (model AV-5) segellada per
l’establiment venedor signada i formalitzada pel titular.
-  2 impresos (blancs) de la targeta model F-5 signats i formalitzats,
facilitats per l’establiment venedor.
-  Declaració complementària de conducta ciutadana signat pel sol·licitant,
mitjançant el model normalitzat.

Només en cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat (major de 14 anys)
- Autorització de qui tingui la Pàtria Potestat (pare, mare) o tutel·la (tutor/a legal) de la persona sol·licitant, mitjançant el model normalitzat.
- Fotocòpia del DNI /NIE del pare, mare o tutor/a legal de la persona sol·licitant.

Els documents per sol·licitar la targeta d'armes d’airsoft i paintball, seran els mateixos que per la targeta d'aire comprimit, però no caldrà que portin cap certificat oficial d’aptituds psicofísiques per a llicència d’armes i en el cas que no disposin de la factura de la compra de l'arma, poden aportar el document justificatiu del número de sèrie.

LEGISLACIÓ

CATÀLEG DE TRÀMITS
- RD 137/1993, de 29 de gener, pel que s'aprova el Reglament d'Armes (BOE 55, de 5 de març)
- Ordre INT/4326/2004, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models de llicències, autoritzacions, targetes i guies de pertinença que seran utilitzats per a documentar les diverses classes d'armes.
- Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, on es determina el règim aplicable a determinades armes que es poden fer servir en les activitats lúdico-esportives d'airsoft i paintball.

TERMINI DE RESOLUCIÓ
Dos mesos

EFECTES DEL SILENCI
Els efectes del silenci administratiu serà sempre negatiu.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.